Driver CPC step 3

Driver Cpc step 3 to nic innego jak egzamin praktyczny z jazdy. Trwa on 90 minut. Można zdawać  z pomocą polskiego tłumacza. Aby dobrze się do niego przygotować polecamy wykupić pakiet godzin w ciężarówce Beta Driving School, a nasz instruktor przygotuje Państwa do egzaminów step 3 i step 4.

Atutem tego egzaminu jest to iż podchodzicie Państwo do egzaminu tą samą ciężarówką na której odbyliście kurs nauki jazdy. Co daje Wam bardzo dobre wyczucie pojazdu, a nie tak jak w Polsce podstawiany jest inny pojazd w którym np hamulec, gaz czy biegi działają inaczej niż na tym pojeździe na którym odbywaliście kurs nauki jazdy.
Drugim atutem przeważającym nad kursem prowadzonym w Polsce jest to, iż możecie w Irlandii zrobić 8 błędów grade 2, dopiero dziewiąty błąd Was zdyskwalifikuje. W Polsce wystarczy jeden taki błąd, ażeby egzamin został przerwany.

 

Driver CPC step 4

Sample of Truck CPC Practical Knowledge Marking Sheet

Przykładowy formularz błędów na egzaminie praktycznym Driver CPC step 4.

Ability to optimise fuel consumption (Umiejętność oszczędnej jazdy)

 1. Specyfic features of hydraulic vacuum servobrake circuit
  a) Specjalne urządzenia pneumatyczno-hydraulicznego układu hamulcowego
 2. Limits to the use of brakes and retarder
  b) Ograniczone użycie hamulców i zwalniacza
 3. Combined use of brakes and retarder
  c) Połączone użycie hamulców i zwalniacza
 4. Making better use of speed and gear ratio
  d) Dobre wykorzystanie stosunku prędkości względem przełożeń
 5. Making use of vehicle interia
  e) Wykorzystanie masy bezwładnościowej pojazdu
 6. Using ways of slowing down and braking on downhill streetches
  f) Wykorzystanie sposobów na zwalnianie i wyhamowywanie podczas zjazdów
 7. Action in the event of service brake falure
  g) Podejmowanie działań w przypadku awarii hamulców roboczych
 8. Curves relating to torque
  h) Krzywe wykresu momentu obrotowego
 9. Consumption of an engine
  i) Zużycie paliwa przez silnik
 10. Gearbox ratio cover diagrams
  j) Wykresy stosunku przełożeń

Ability to load the vehicle with due regard for safety rules and proper vehicle use (Umięjętność załadunku pojazdu zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i zasadami użytkowania pojazdu).

 1. Forces affecting in motion
  a) Siły oddziałujące na jadący pojazd
 2. Use of gearbox-ratios according to vehicle road and road profile
  b) Użycie przełożeń zgodnie z zachowaniem pojazdu na drodze i profilem trasy
 3. Calculation of payload or assembly
  c) Obliczenie masy ładunku lub zaspołu
 4. Load distribution
  d) Rozkład obciążenia
 5. Consequences of overloading the axle
  e) Skutki przeciążenia osi
 6. Vehicle stability and cetre of gravity
  f) Stabilność pojazdu i jego środek ciężkości

 Ability to prevent criminality and trafficking in illegal imigrants (Podejmowanie środków zapobiegających przestępczości i nielegalnemu przewozowi imigrantów).

 1. General information
  a) Zasady ogólne
 2. Implication for drivers
  b) Odpowiedzialność kierowcy
 3. Preventative measures
  c) Środki zapobiegawcze
 4. Check List
  d) Listy sprawdzające
 5. Legislation on transport operator liability
  e) Prawo dotyczące odpowiedzialności firmy przewozowej

Ability to prevent physical risks (Podejmowanie działań zapobiegających narażeniu zdrowia).

 1. Ergonomics principles
  a) Zasady ergonomii
 2. Movements and postures that cause risk
  b) Ruchy i postawy narażające zdrowie
 3. Physical fitness
  c) Sprawność fizyczna
 4. Handling exercises
  d) Ćwiczenia w przenoszeniu ciężarów
 5. Personal protection
  e) Środki ochrony osobistej

Ability to assess emergency situations (Umiejętność oceny w sytuacjach nagłych)

 1. Behaviour in an emergency
  a) Zachowanie w wyoadkach nagłych
 2. Assessment of situation
  b) Ocena sytuacji
 3. Avoiding complication of an accident
  c) Unikanie pogarszania sytuacji
 4. Summoning help
  d) Wzywanie pomocy
 5. Assisting casualties and giving firs aid
  e) Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym
 6. Reaction in the event of a fire
  f) Reakcja na wybuch pożaru
 7. Principles for drafting an accident report
  g) Zasady sporządzania protokołu wypadku

ŚWIADECTWO ZAWODOWEGO KIEROWCY CIĘŻARÓWEK
WIEDZA PRAKTYCZNA – ZASADY OCENIANIA
1. Po zdaniu egzaminu. Pozytywne zaliczenie egzaminu nie zwalnia z obowiązku zwrócenia szczególnej uwagi na popełnione w trakcie egzaminu błędy.
Uwaga:
Jeżeli zdałeś wszystkie 4 części egzaminu CPC, Urząd Bezpieczeństwa Drogowego poinformuje Cię wkrótce o szczegółach otrzymania karty.
2. Jeżeli nie zdałeś egzaminu, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na popełnione w trakcie błędy. Nie zaniedbaj przy tym pozostałych aspektów.


3. Stopniowanie błędów
Stopień 1 oznacza, że kandydat podał jedynie 2 prawidłowe odpowiedzi w określonym przedziale tematycznym.
Stopień 2 błędu oznacza, że kandydat podał jedynie jedną prawidłową odpowiedź z danego zakresu tematycznego. Przykład poniżej:
Zakres tematyczny 4: Podejmowanie działań zapobiegających narażeniu zdrowia Dział E: Załadunek/rozładunek pojazdu PYT: Jakie profilaktyczne działania należy podjąć przy załadunku/rozładunku pojazdu?
Jeśli podane zostaną jedynie 2 prawidłowe odpowiedzi, przyznany zostanie błąd pierwszego stopnia
Jeśli podana zostanie jedna prawidłowa odpowiedź (lub nie padnie żadna prawidłowa odpowiedź), przyznany zostanie błąd drugiego stopnia.
Wyjątek: Zakres tematyczny 2, Dział C: Błędna odpowiedź lub niewłaściwy pokaz ocenione zostaną jako błąd drugiego stopnia.


4. Egzamin uznany zostaje za niezaliczony, jeżeli:
Wystąpią 4 lub więcej błędy stopnia 2 (niebieskie) przyznane za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi w dowolnym zakresie tematycznym
Wystąpi 9 lub więcej błędów stopnia 2 przyznanych za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi w całym przebiegu egzaminu.
Uwaga:
Ważność niniejszego dokumentu wynosi dwa lata od dnia wydania.

Jesli potrzebują Państwo przygotowania do egzaminu praktycznego Driver CPC step 4, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel 045 57 9999